MELTVEDT  230 / 1-9-18 -40

 

Bildet er tatt i 1955

 

Det har vært bosetting på Meltvedt i mange hundre år. Den nuværende bygningsmasse er nok ikke like gammel, men våningshuset er bygd i 1790 og tilbygget ”fløyen” er satt opp i 1840.

Driftsbygningen er fra 1924 men har vært igjennom flere ombygninger slik at den i dag er funksjonell, med stallplass til ca 15 hester, høytørke, korntørke, og oppholdsrom i forbindelse med stallen.

Garasjebygning er fra 1955. som inneholder rom og fasiliteter for IPT

Et redskapshus ble satt opp i 1986, revet i 2007

Kaldfjøs til storfe ble bygget i 1998 

Overbygd spiseplass og skrapeareal til storfe var ferdig i 2004

Sauefjøs bygget i 2004 plass til 40 sau  ute av produksjon i 2005

Utestall bygget i 2004 plass til 10 hester  

I  2005 var slaktegrishuset ferdig med en årsproduksjon på ca 1200 slaktegris

Gamlehuset på bruksnr.1 ble revet og nytt hus sto ferdig i 2006 yngste sønn er bosatt der i dag

skrapeareal og forplasser til storfe utvidet i 2007

I 2007 ble grunnarbeidene til gårdsverksted påbegynt i nordenden av kaldtfjøset

I  2008 blir slaktegrisproduksjonen utvidet til konsesjonsgrense på 2100 slaktegris

Halmlager planlegges satt opp  sommeren 2008

Eiendommen består av i alt ca 500 da. herav ca 250 da. Dyrket, 130 da. innmarksbeite og ca 120 da. skog av div. kvalitet.

Det blir også leid inn ca 400da. som det dyrkes gras til for og beite.

 

Produksjonen på Meltvedt består av  korn brukt til eget kraftfôr og eget såkorn, Denne produksjonen foregår helt med egne maskiner og arbeidskraft.

Vi har produksjon av grovfor, høy og rundballe ensilage

Dette foregår også med egne maskiner og egen arbeidkraft.

 

Vi driver med ammekuer basert på rasen Charolais.

Stutterivirksomhet på  kat.1 ponni  og rasen New Forest.

Produksjon av Spelthvete.

Driften er basert på økologiske prinsipper.

Vi driver ”Inn på tunet” aktivitet.

 

Utover dette har vi de siste 4 år drevet med Kulturlandskapspleie for å tilbakeføre noe av utmarka til beiter og slik det var for ”100 år siden”.